Потребителям электрической энергии / Споживачам електричної енергії

Как с нами связаться/Як до нас звернутись:

С вопросами и предложениями обращайтесь в наш Call-центр по адресу: г. Конотоп, ул. Выровская 64, корпус 3Б, понедельник - пятница с 08:00 до 17:00 тел.: 05447-6-23-81, e-mail: energomotordetal@ukr.net

У випадку виникнення питань та пропозицій, звертайтесь до нашого Call-центру за адресою: м. Конотоп, вул. Вирівська 64, корпус 3Б, понеділок - п’ятниця з 08:00 до 17:00 тел.: 05447-6-23-81, e-mail: energomotordetal@ukr.net.

Решение споров/Вирішення спорів:

Лицо, ответственное за урегулирование споров: Главный энергетик – Осталецкий Юрий Валерьевич.

Особа, відповідальна за врегулювання спорів: Головний енергетик – Осталецький Юрій Валерійович.

Все споры и разногласия, которые могут возникнуть относительно толкования и применения Договора поставки электрической энергии или в связи с ним, или другие споры, которые могут возникнуть при взаимодействии между Поставщиком и Потребителем будут решаться путем переговоров и консультаций. В случае невозможности достижения согласия Сторон в процессе переговоров и консультаций, Стороны имеют право обратиться с заявлением о разрешении спора к Регулятору или в его территориальное подразделение и / или передать спор в хозяйственные суды Украины. Урегулирование споров Регулятором или его территориальным подразделением осуществляется в соответствии с утвержденным Регулятором порядке. Обращение к регулятору или его территориальному подразделению не лишает Стороны права на разрешение спора в судебном порядке.

Всі Спори і розбіжності, які можуть виникнути щодо тлумачення і застосування Договору поставки електричної енергії або в зв'язку з нею, або інші суперечки, які можуть виникнути при взаємодії між Постачальником і Споживачем будуть вирішуватися шляхом переговорів і консультацій. У випадку неможливості досягнення згоди Сторін в процесі переговорів і консультацій, Сторони мають право звернутися із заявою про вирішення спору в Регулятора або його територіального підрозділу і / або передати спір до господарських судів України. Врегулювання суперечок Регулятором або його територіальним підрозділом здійснюється відповідно до затвердженого Регулятором порядку. Звернення до регулятора або його територіального підрозділу не позбавляє Сторони права на вирішення спору в судовому порядку.

Нормативная база/Нормативні акти:

 1. Закон України «Про ринок електричної енергії» від 13.04.2017 № 2019-VIII
 2. Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу
 3. Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії
 4. Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності»
 5. Закон України «Про захист прав споживачів»
 6. Закон України «Про звернення громадян»
 7. Закон України «Про особливості доступу до інформації у сферах постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та водовідведення»
 8. ДЧОРЕ
 9. Правила роздрібного ринку електричної енергії
 10. Правила ринку
 11. КОДЕКС системи передачі
 12. Кодекс комерційного обліку електричної енергії
 13. Кодекс системи розподілу
 14. Постанови НКРЕКП

Потребителям/Споживачам :

    Загальна інформація для споживачів
Права та обов'язки споживача, постачальника та інших суб'єктів ринку електричної енергії України визначені законодавчими та підзаконними актами, що розміщені у розділі «Нормативні акти».
Обслуговування споживачів у частині отримання консультацій та інформації з питань укладення договору постачання електричної енергії споживачу, порядку та форми виставлення рахунку і здійснення розрахунків за електричну енергію тощо, здійснюється за адресою: 41600 Сумська обл., м.Конотоп, вул..Вирівська, 64

    Порядок звернень споживачів
  Споживач може подати звернення/скаргу/претензію шляхом:
  – подання письмової заяви поштовим зв’язком на адресу 41600 Сумська обл., м.Конотоп, вул..Вирівська, 64
  – на електронну адресу administration@motordetal.com.ua
Вимоги до оформлення звернення/скарги/претензії споживача:
  – обов’язково повинно бути вказано повне найменування споживача відповідно до установчих документів, юридична адреса, адреса місцезнаходження об’єкта електропостачання;
  – викладено суть порушеного питання, пропозиції, заяви, скарги, повідомлення тощо;
  – письмове звернення/скарга/претензія споживача повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати. До звернення/скарги/претензії споживач має додати наявні оригінали рішень або копії рішень, які приймалися за його зверненням/скаргою/претензією раніше, а також за наявності документи, необхідні для розгляду звернення/скарги/претензії, які після його (її) розгляду повертаються споживачу. При поданні звернення/скарги/претензії в електронному вигляді, також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним.
Попередня відповідь на звернення/скаргу/претензію споживача надається протягом 2 (двох) робочих днів від дня отримання звернення/скарги/претензії, якщо у ньому вказана адреса електронної пошти споживача, номер телефону. Звернення/скарги/претензії/повідомлення споживачів про загрозу електробезпеці розглядаються по суті у строки, встановлені чинним законодавством, залежно від предмету питань, порушених у них.

    Порядок надання повідомлень про загрозу електробезпеці споживачів
  Цей Порядок визначає процедуру надання інформації про загрозу електробезпеці споживачів і створений для оперативного реагування і швидкої локалізації подій, які становлять загрозу електробезпеці людей, тварин або можуть призвести до системних збоїв у роботі обладнання чи аварій на виробництві.
  І. Дії працівників або свідків нещасного випадку чи аварії яка становить загрозу електробезпеці:
    1. Строк подачі інформації: Негайно
    2. Кому подається інформація: уповноваженій особі ТОВ «Мотордеталь-Конотоп» за номером телефону 05447 6-23-81 або на електронну адресу energomotordetal@ukr.net (в темі листа зазначається “Загроза безпеці”).
    3. Порядок дій: У випадку виявлення подій, які становлять загрозу електробезпеці людей, тварин або можуть призвести до системних збоїв у роботі обладнання чи аварій на виробництві необхідно негайно перш за все самому тримати безпечну відстань від місця події (у випадку замикання на землю чи падіння дерева на проводи повітряних ліній безпечна відстань становить не ближче 8 метрів), сповістити про небезпеку оточуючих, запобігти наближенню до місця аварії випадкових перехожих чи тварин та повідомити про те, що сталося, через засоби зв’язку, що вказані вище.

  ІІ. Дії керівників або інших уповноважених осіб на підприємстві у разі отримання повідомлення про нещасний випадок чи аварію яка становить загрозу електробезпеці
    1. Строк подачі інформації: Негайно
    2. Кому подається інформація: У разі пожежі на об’єктах: повідомити за допомогою засобів зв’язку відділ цивільного захисту, пожежної безпеки та мобілізаційної роботи, чергового диспетчера РЕМ, ОДС, а також за номером телефону 05447-6-23-81 або на електронну адресу energomotordetal@ukr.net
    3. Порядок дій: Керівники на місцях, перш за все, повинні оцінити ситуацію і визначити наслідки від настання нещасного випадку або інших подій, які становлять загрозу електробезпеці, організувати, за необхідності, надання першої медичної допомоги, прийняти невідкладні заходи по недопущенню подібних подій.

Действующий договор/Діючий договір

 Договор между ООО "Мотордеталь-Конотоп" и Потребителем

Приложения к договору/Додатки до договору 

 Заявление о присоеденении
 Ведомости об объектах потребителя
 Коммерческое предложение №1
 Коммерческое предложение №2
 Объемы поставки электрической энергии

Заявление о присоединении/Заява – приєднання

 Заявление о присоеденении

Коммерческое предложение/Комерційна пропозиція

 Коммерческое предложение №1
 Коммерческое предложение №2