Потребителям электрической энергии / Споживачам електричної енергії

Как с нами связаться/Як до нас звернутись:

С вопросами и предложениями обращайтесь в наш Call-центр по адресу: г. Конотоп, ул. Выровская 64, корпус 3Б, понедельник - пятница с 08:00 до 17:00 тел.: 05447-6-23-81, e-mail: energo@motordetal.com.ua

У випадку виникнення питань та пропозицій, звертайтесь до нашого Call-центру за адресою: м. Конотоп, вул. Вирівська 64, корпус 3Б, понеділок - п’ятниця з 08:00 до 17:00 тел.: 05447-6-23-81, e-mail: energo@motordetal.com.ua.

Решение споров/Вирішення спорів:

Лицо, ответственное за урегулирование споров: Главный энергетик – Осталецкий Юрий Валерьевич.

Особа, відповідальна за врегулювання спорів: Головний енергетик – Осталецький Юрій Валерійович.

Все споры и разногласия, которые могут возникнуть относительно толкования и применения Договора поставки электрической энергии или в связи с ним, или другие споры, которые могут возникнуть при взаимодействии между Поставщиком и Потребителем будут решаться путем переговоров и консультаций. В случае невозможности достижения согласия Сторон в процессе переговоров и консультаций, Стороны имеют право обратиться с заявлением о разрешении спора к Регулятору или в его территориальное подразделение и / или передать спор в хозяйственные суды Украины. Урегулирование споров Регулятором или его территориальным подразделением осуществляется в соответствии с утвержденным Регулятором порядке. Обращение к регулятору или его территориальному подразделению не лишает Стороны права на разрешение спора в судебном порядке.

Всі Спори і розбіжності, які можуть виникнути щодо тлумачення і застосування Договору поставки електричної енергії або в зв'язку з нею, або інші суперечки, які можуть виникнути при взаємодії між Постачальником і Споживачем будуть вирішуватися шляхом переговорів і консультацій. У випадку неможливості досягнення згоди Сторін в процесі переговорів і консультацій, Сторони мають право звернутися із заявою про вирішення спору в Регулятора або його територіального підрозділу і / або передати спір до господарських судів України. Врегулювання суперечок Регулятором або його територіальним підрозділом здійснюється відповідно до затвердженого Регулятором порядку. Звернення до регулятора або його територіального підрозділу не позбавляє Сторони права на вирішення спору в судовому порядку.

Нормативная база/Нормативна база:

 1. Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії
 2. Закон України про ринок електричної енергії
 3. Постанова НКРЕКП від 18.10.2016 № 1841 «Про затвердження Порядку забезпечення стандартів якості надання послуг з електропостачання»
 4. Закон України «Про електроенергетику»
 5. Закон України «Про захист прав споживачів»
 6. Закон України «Про звернення громадян»
 7. Закон України «Про захист персональних даних»
 8. Закон України «Про доступ до публічної інформації»
 9. Закон України «Про особливості доступу до інформації у сферах постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та водовідведення»;
 10. Правила користування електричною енергією для населення (ПКЕЕН), затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.1999 року №1357
 11. Правила користування електричною енергією (ПКЕЕ), затверджені постановою НКРЕ від 31.07.1996 № 28 (зі змінами та доповненнями).